Aanpassing factuurvoorwaarden

Enkele weken geleden werd een wet gestemd, die de regels wijzigt betreft de invordering van openstaande schulden die een consument heeft ten aanzien van een onderneming.

Wetswijziging: algemeen

Enkele weken geleden werd een wet gestemd, die de regels wijzigt betreffende de invordering van openstaande schulden die een consument heeft ten aanzien van een onderneming. Onder consument verstaan we een een natuurlijke persoon die handelt of verbintenissen aangaat voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

De belangrijkste ingrepen van de nieuwe wetgeving lijken ons, bij wanbetaling door een consument:

 • een verplicht te verzenden kosteloze aanmaning
 • een verplichte respijttermijn van 14 dagen, waarbinnen de interesten nog niet opeisbaar zijn en een forfaitaire schadevergoeding nog niet is verschuldigd
 • beperking van interesten (bestaande clausules met hogere rentevoet worden ongeldig)
 • beperking van forfaitaire schadevergoeding (bestaande clausules met hogere schadevergoeding worden ongeldig)

Het invorderen van interesten en forfaitaire schadevergoedingen op basis van clausules die niet zijn afgestemd op deze nieuwe wetgeving, en/of zonder naleving van de verplichte eerste ingebrekestelling en respijttermijn, wordt verboden. Er zijn wettelijke sancties voorzien die de rechter kan opleggen, zoals de verplichte terugbetaling van onterecht ingevorderde bedragen (inclusief de hoofdsom!) aan de consument, alsook geldboetes.

Om verboden handelingen te vermijden, kan onderstaande een oplossing bieden:

 • Het voortaan verzenden van een eerste ingebrekestelling en het naleven van de respijttermijn, t.a.v. de consument. 
 • Bij nieuwe juridische documenten de nieuwe wetgeving verwerken 
 • Bij bestaande documenten: zie verder
  • Nieuwe clausules afspreken met aangepaste interestvoet en aangepaste schadevergoeding 
  • OF de clausules laten staan maar niet meer gebruiken ten aanzien van de consument.

De nieuwe regelgeving trad in werking op 01/09/2023 voor nieuwe overeenkomsten vanaf die datum en op 01/12/2023 voor alle andere overeenkomsten.

Wetswijziging: specifiek

Met welke maatregelen zal je onderneming rekening moeten houden?

 • Je eerste betalingsherinnering dient steeds kosteloos te zijn
 • In de periode van 14 kalenderdagen volgend op je eerste betalingsherinnering kan je geen extra kosten of interesten vorderen
 • Je eerste betalingsherinnering dient ook verplicht de volgende vermeldingen te bevatten:
  • het verschuldigde saldo en het bedrag van het schadebeding dat zal worden geëist bij niet-betaling binnen de termijn van 14 kalenderdagen na verzending van de eerste betalingsherinnering;
  • de naam of de benaming, en het ondernemingsnummer van de onderneming die schuldeiser is;
  • een beschrijving van het product dat de schuld heeft doen ontstaan, alsook de datum van opeisbaarheid van deze schuld;
  • de termijn van 14 dagen waarbinnen de schuld moet terugbetaald worden vooraleer enige kost, interesten of vergoedingen mogen worden gevorderd.
 • Voor de kosten van een bijkomende betalingsherinnering mag je maximaal 7,50 EUR in rekening brengen.
 • De nalatigheidsintresten in de algemene voorwaarden van je onderneming worden beperkt tot de wettelijke interest zoals opgenomen in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende betalingsachterstand bij handelstransacties. Thans bedraagt deze intrestvoet 10,5%
 • Forfaitaire schadebedingen in je algemene voorwaarden dienen beperkt te worden als volgt:
  • Schulden t.e.m. 150 EUR: max. 20 EUR;
  • Schulden tussen 150,01 EUR en 500 EUR: max. 30 EUR plus 10 % van het bedrag tussen 150,01 EUR en 500 EUR;
  • Schulden hoger dan 500 EUR: max. 65 EUR plus 5 % van het bedrag boven 500 EUR met een maximum van 2000 EUR.

Je kan van voormelde vormvereisten niet afwijken.

Sancties bij niet-naleving

Bij niet-naleving van voormelde wetgeving zijn er verregaande gevolgen:

Zo kan een advocaat of gerechtsdeurwaarder namelijk geen ingebrekestelling versturen indien voormelde regels niet werden nageleefd. Zij worden immers verplicht om de wettigheid van de gevorderde intresten en schadevergoedingen te controleren alvorens zij een handeling of procedure inzake minnelijke invordering aanvatten. Je riskeert met andere woorden tijdsverlies en nodeloze kosten.

Belangrijk is ook dat een rechter bij een betaling die in strijd is met de voorgaande bepalingen, kan bevelen dat dergelijke betaling moet worden teruggestort terwijl de consument van zijn betalingsverplichting wordt bevrijd!

Het is dus aangewezen om je voorwaarden even te herzien.

Bron:

Belaxa Advocaten - Instaclause