Btw-aftrek via werkelijk gebruik

Vanaf 1 januari 2023 is er voor gemengde belastingplichtigen die de btw-aftrek willen toepassen op basis van het werkelijk gebruik, een nieuwe procedure. We bezorgen je een overzicht

Gemengde belastingplichtigen

Belastingplichtigen die omzet realiseren waarop btw verschuldigd is én omzet realiseren die vrijgesteld is van btw op basis van artikel 44 W.BTW, noemt men “gemengde belastingplichtigen”.

Zij hebben geen volledig recht op aftrek, maar kunnen de btw over hun aankopen slechts in aftrek brengen voor zover deze aankopen gebruikt worden voor de uitgaande handelingen waarover btw verschuldigd is. De aftrek kan bepaald worden op 2 manieren:

 • op basis van een algemeen verhoudingsgetal
 • op basis van het werkelijk gebruik
   

Het algemeen verhoudingsgetal

Normaal gezien maakt de gemengde belastingplichtige voor het bepalen van het recht op aftrek gebruik van een algemeen verhoudingsgetal.

Het algemeen verhoudingsgetal wordt als volgt bepaald:

bedrag van handelingen met recht op aftrek / bedrag van alle handelingen van economische activiteit (mét en zonder recht op aftrek)

De gemengde belastingplichtige mag de btw van de voor zijn economische activiteit gebruikte goederen en diensten slechts in aftrek brengen naar verhouding met deze breuk.

Het werkelijk gebruik

In afwijking van het algemeen verhoudingsgetal kan er gebruik gemaakt worden van de regel van het werkelijk gebruik.

Wanneer de gemengde belastingplichtige zijn recht op aftrek uitoefent op basis van het werkelijk gebruik, moet hij een onderscheid maken tussen drie soorten aankopen:

 • Aankopen voor handelingen volledig onderworpen aan de btw (de btw op deze aankopen mag volledig in aftrek worden genomen, tenzij er een wettelijke aftrekbeperking geldt)
 • Aankopen voor handelingen volledig vrijgesteld van btw (de btw op deze aankopen mag niet in aftrek worden genomen)
 • Aankopen gebruikt voor zowel belaste als vrijgestelde handelingen (de btw op deze aankopen is aftrekbaar in verhouding waarvan de aankopen worden toegewezen aan de belaste en vrijstelde activiteiten)

Opdat de onderneming het werkelijk gebruik voorheen kon toepassen, moest er een aanvraag bij de FOD Financiën ingediend worden.

Wijzigingen in 2023

Voor de toepassing van het werkelijk gebruik dient vanaf 1 januari 2023 een (voorafgaande) kennisgeving via elektronische weg (aangifte e604A of e604B) te gebeuren. Voor een btw-maandindiener dient dit te gebeuren voor 31 januari. Bij een btw-kwartaalaangever vóór 31 maart. Bij starters dient de aanvraag voor de eerst in te dienen btw-aangifte te gebeuren.

De kennisgeving heeft een onbepaalde geldigheidsduur. Ze moet dus maar één keer gebeuren. De belastingplichtige ontvangt na de kennisgeving een ontvangstbevestiging, die voldoende is om de btw-aftrek op basis van het werkelijk gebruik toe te passen.

Na 3 jaar kan er terug overgeschakeld worden naar het algemeen verhoudingsgetal. Hiervoor is een nieuwe kennisgeving vereist.
 

Aanvullende gegevens via de btw-aangifte

Naast de voorafgaande kennisgeving moet de onderneming bepaalde gegevens meedelen in zijn btw-aangifte over het eerste kwartaal (kwartaalaangever), of in een aangifte die betrekking heeft op de eerste 3 maanden (maandaangever) van het lopende kalenderjaar.

Volgende gegevens moeten worden meegedeeld:

 • het definitieve algemene verhoudingsgetal, in procenten, van het voorgaande kalenderjaar
 • de opdeling, in procenten, van de aan de belastingplichtige aangerekende btw die:
 1. uitsluitend gebruikt worden voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen volledig recht op aftrek verlenen.
 2. uitsluitend gebruikt worden voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen geen recht op aftrek verlenen.
 3. tegelijkertijd worden gebruikt voor beide types bedrijfsafdelingen.
 • het bijzondere verhoudingsgetal of meerdere bijzondere verhoudingsgetallen, in procenten.

Gevolgen laattijdige voldoening verplichten

Als de voorafgaande kennisgeving en/of mededeling niet gebeurt binnen de voorziene termijn, wordt het recht op aftrek volgens het werkelijk gebruik pas toegestaan vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar, mits je dan een nieuwe tijdige kennisgeving doet.

Meer actueel:

Meer nieuwsberichten 

Meldingsplicht 'huur' onroerend goed

Fiscaliteit12-04-2024

De huurder van een onroerend goed of de houder van een zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed ...

Lees verder 

Het invorderen van consumentenschulden verstrengd

Algemeen nieuws05-09-2023

Enkele weken geleden werd een wet gestemd, die de regels wijzigt betreft de invordering van ...

Lees verder 

Vraag een werkbaarheidscheque en zet in op werkbaar werk

Algemeen nieuws20-03-2023

Inzetten op werkbaar werk is een win-win voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers blijven ...

Lees verder 

Investeringsaftrek vanaf 01.01.2023

Fiscaliteit25-01-2023

In zowel de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting bestaat er al vele jaren een fiscale ...

Lees verder