Gunstig tarief bij dividenduitkering uitgebreid

Als je via je vennootschap een dividend uitkeert, geniet je onder bepaalde voorwaarden van een verminderde roerende voorheffing. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 1 mei 2019 schafte het minimumkapitaal – onderdeel van de toepassingsvoorwaarden – af voor bvba’s. Nieuwe wetgeving drong zich hierdoor op.

VVPRbis - wetgeving van 2013

Wat betekent VVPRbis?

Sinds 1 juli 2013 kunnen kmo-vennootschappen op basis van het VVPRbis-stelsel dividenden uitkeren aan natuurlijke personen (aandeelhouders). Daarbij staat VVPR staat voor 'verlaagde voorheffing', in het Frans 'précompte réduit’. Vennootschappen krijgen zo de mogelijkheid om dividenden uit te keren aan het verlaagde tarief van 15% in plaats van 30%.

Om in aanmerking te komen voor dat regime moeten natuurlijk enkele voorwaarden vervuld zijn:

  • Het gaat over dividenden uitgereikt voor nieuwe aandelen op naam.
  • De dividenden werden uitgereikt voor 'nieuwe inbrengen in geld' vanaf 1 juli 2013.
  • Op het moment van de uitkering beschikt de kleine vennootschap over een volledig volstort minimumkapitaal van 18.550 euro.
  • De in aanmerking komende aandelen moeten ononderbroken in volle eigendom aangehouden blijven.

De tariefverlaging geldt pas voor dividenden uitgekeerd ‘uit de winstverdeling voor het tweede boekjaar na dat van de verrichte inbreng bij de oprichting van de vennootschap’.

Problemen

Concreet kwamen vennootschappen zonder minimumkapitaalvereiste (VOF’s en CommV’s) per definitie niet in aanmerking voor het voordelige stelsel, tenzij ze hun kapitaal verhoogden tot minstens 18.550 euro.

Maar door het minimumkapitaal bij oprichting van een nieuwe bv(ba) af te schaffen, vielen ook die vennootschappen uit de boot en grepen ze naast de verlaagde roerende voorheffing van 15%.
 

VVPRbis - wetgeving van 2022

Begin 2022 herschreef de wetgever de volledige VVPRbis-regeling. De herschreven voorwaarden vereisen nu uitdrukkelijk dat het initieel onderschreven kapitaal volledig volgestort is. Als naast de andere toepassingsvoorwaarden ook aan die voorwaarde is voldaan, geven de dividenden (toegekend vanaf 1 januari 2022) vanaf nu dus ook recht op de verlaagde tarieven. Ook als ze vroeger (dividenden toegekend vóór 1 januari 2022) niet in aanmerking kwamen.

De afschaffing van de minimumkapitaalvereiste geldt vanaf 1 mei 2019.
 

Concrete toepassing bij VOF’s en CommV’s

Een VOF of CommV, opgericht in 2015, met een maatschappelijk kapitaal van 2.000 euro kwam niet in aanmerking voor de oorspronkelijke VVPRbis-regeling. Wat betreft dividenden, toegekend vanaf 1 januari 2022, is er geen sprake meer van uitsluiting.

Concrete toepassing bij bv(ba)’s

Datum van oprichting is bepalend

Oprichting vóór 1 mei 2019
Oprichting vanaf 1 mei 2019

Een besloten vennootschap, opgericht vóór 1 mei 2019, moest een minimumkapitaal hebben van 18.550 euro. Om te genieten van de VVPRbis-regeling moest het kapitaal altijd volledig volgestort zijn.

Een besloten vennootschap met een kapitaal van 18.550 euro, waarvan bij oprichting 6.200 euro volstort werd, komt dus - wat betreft dividenden toegekend vanaf 1 januari 2022 – niet in aanmerking voor de tariefverlaging. Tenminste zolang ze het initieel onderschreven kapitaal niet volledig volstort.

Paste de besloten vennootschap haar statuten ondertussen aan conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en voerde ze een kapitaalvermindering tot 6.200 euro uit? Dan is ze voor haar dividenden, toegekend vanaf 1 januari 2022, volledig en definitief uitgesloten van de tariefverlaging. Dat komt omdat ze haar initieel onderschreven kapitaal nooit meer volledig kan volstorten.

Verhoogt en volstort ze voor 1 januari 2023 haar kapitaal terug tot het oorspronkelijk niveau? Dan kan ze alsnog genieten van de VVPRbis-regeling.
 

Voor een besloten vennootschap, opgericht vanaf 1 mei 2019, geldt geen minimumkapitaalvereiste meer. Als zij dus het initieel onderschreven kapitaal volledig volgestort heeft, komt ze in aanmerking voor de VVPRbis-regeling.

Met die beperking dat de tariefverlaging pas geldt voor dividenden ‘uitgekeerd uit de winstverdeling voor het tweede boekjaar na dat van de verrichte inbreng bij de oprichting van de vennootschap’.

Nog enkele voorbeelden

  • Een besloten vennootschap is opgericht in 2012 zonder latere kapitaalverhogingen. Ze komt dus niet in aanmerking, want er werden geen aandelen uitgegeven vanaf 1 juli 2013.
  • Een besloten vennootschap is opgericht in 2015 met een volledig volgestort minimumkapitaal van 18.550 euro. Ze komt dus in aanmerking voor de VVPRbis-regeling.
  • Diezelfde vennootschap heeft haar kapitaal nog niet volledig volgestort. Ze komt pas in aanmerking nadat ze het volledige kapitaal volstort.
  • Een besloten vennootschap is opgericht in 2022 met een volledig volgestort kapitaal van 2.000 euro. Ze komt in aanmerking, want voor dividenden vanaf 1 januari 2022 gelden geen vereisten meer voor de hoogte van de gedane inbreng. Wel kan de tariefverlaging pas gelden voor dividenden uitgekeerd ‘uit de winstverdeling voor het tweede boekjaar na dat van de verrichte inbreng bij de oprichting van de vennootschap’. Bij een boekhouding per kalenderjaar geldt de tariefverlaging dus ten vroegste voor dividenden uitgekeerd vanaf 1 januari 2025.

Vragen?

Heb je vragen over het VVPRbis-stelsel? Gevimar licht graag toe wat de nieuwe VVPRbis-regeling betekent voor jouw vennootschap. Neem voor meer informatie contact op via 056 37 13 51 of info@gevimar.be.

Investeringaftrek vanaf 2025: wat moet je weten?

Fiscaliteit04-06-2024

Dankzij investeringsaftrek verlaagt het bedrag waarover belasting moet worden betaald. Altijd ...

Lees verder 

Meldingsplicht 'huur' onroerend goed

Fiscaliteit12-04-2024

De huurder van een onroerend goed of de houder van een zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed ...

Lees verder 

Het invorderen van consumentenschulden verstrengd

Algemeen nieuws05-09-2023

Enkele weken geleden werd een wet gestemd, die de regels wijzigt betreft de invordering van ...

Lees verder 

Vraag een werkbaarheidscheque en zet in op werkbaar werk

Algemeen nieuws20-03-2023

Inzetten op werkbaar werk is een win-win voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers blijven ...

Lees verder