Nieuwe bewaar- en aanslagtermijnen

De kans dat er in de loop van je zelfstandige carrière een belasting- of btw-controle op je afkomt, is vrij reëel. In die context maakte de ministerraad een voorontwerp van de wet op diverse fiscale en financiële bepalingen. In dit artikel zetten we de oude en nieuwe bepalingen tegenover elkaar.

Wat is een aanslagjaar?

Een aanslagjaar duidt aan aan welke wetgeving van toepassing is:
•    inkomstenjaar eindigend op 31.12.XX => aanslagjaar = XX + 1
•    inkomstenjaar niet eindigend op 31.12.XX => aanslagjaar = XX

Voorbeeld:
•    inkomstenjaar/boekjaar eindigend op 31.12.2021 = aanslagjaar 2022
•    inkomstenjaar/boekjaar eindigend op 30.09.2022 = aanslagjaar 2022

Overzicht oude en nieuwe bepalingen

Dwangsom

Oude bepalingen
Nieuwe bepalingen

De belastingdienst heeft vrije toegang tot de beroepsruimtes en mag bij een controle vragen om bepaalde documenten in te kijken. Bij verzet van de belastingplichtige dreigen administratieve sancties.

De Administratie mag zich wenden tot de fiscale rechtbank om een onwillige belastingplichtige in kort geding te veroordelen tot het betalen van een dwangsom.

* van kracht 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad

Bewaartermijnen

Oude bepalingen
Nieuwe bepalingen

Documenten voor de inkomstenbelasting moeten bewaard blijven tot het einde van het zevende (boek)jaar na het aanslagjaar.

Documenten en computergegevens moeten bewaard worden tot het einde van het tiende (boek)jaar na het aanslagjaar.

* van kracht vanaf aanslagjaar 2023

Aanslagtermijnen

Oude bepalingen
Nieuwe bepalingen

De gewone aanslagtermijn loopt tot 30 juni van het jaar na het aanslagjaar.

De gewone aanslagtermijn loopt tot 30 juni van het jaar na het aanslagjaar.

Bij fouten kan de belasting gevestigd worden tot 3 jaar na 1 januari van het aanslagjaar.

Bij fouten blijft de aanslagtermijn van 3 jaar behouden, behalve bij een niet of laattijdig ingediende belastingaangifte. In dat geval bedraagt de aanslagtermijn 4 jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar.

Bij fraude wordt die termijn verlengd tot 7 jaar.

De aanslagtermijn bij fraude bedraagt nu 10 jaar.

* van kracht vanaf aanslagjaar 2023

Kennisgeving van belastingcontroles

Oude bepalingen
Nieuwe bepalingen

Bij een controle buiten de gewone aanslagtermijn moet de Administratie de belastingplichtige vooraf, schriftelijk en nauwkeurig informeren over de vermoedens van belastingontduiking door de belastingplichtige.

Als de Administratie gebruik wil maken van de aanslagtermijn van 10 jaar bij vermoedens van fraude volstaat de kennisgeving van de vermoedens en de intentie om gebruik te maken van de verlengde aanslagtermijn.

In andere gevallen van verlengde aanslagtermijn is geen kennisgeving vereist.

* van kracht vanaf aanslagjaar 2023

Bezwaartermijnen inkomstenbelasting

Oude bepalingen
Nieuwe bepalingen

De bezwaartermijn bedraagt 6 maanden vanaf de derde werkdag na de verzending van het aanslagbiljet.

De bezwaartermijn bedraagt 1 jaar vanaf de derde werkdag na de verzending van het aanslagbiljet.

* van kracht vanaf aanslagjaar 2023

Onderzoek bezwaarschrift

Oude bepalingen
Nieuwe bepalingen

Alleen ambtenaren met een hogere graad dan attaché mogen de controles uitvoeren.

Alle bevoegde ambtenaren van de Administratie belast met de inkomstenbelasting mogen de controles uitvoeren.

* van kracht vanaf aanslagjaar 2023

Wat verandert er voor de btw?

Bewaartermijnen BTW-documenten

Oude bepalingen
Nieuwe bepalingen

De bewaartermijn voor facturen, boeken en bescheiden bedraagt 7 jaar.

De bewaartermijn voor facturen, boeken en bescheiden bedraagt 10 jaar.

Aanslagtermijnen

Oude bepalingen
Nieuwe bepalingen

De gewone verjaringstermijn bedraagt 3 jaar.

De verjaringstermijn bedraagt 4 jaar bij niet of laattijdig ingediende aangiften.

De termijn bij fraude bedraag 7 jaar.

De termijn bij fraude bedraagt 10 jaar.

* geldig voor btw, opeisbaar vanaf 1 januari 2023

Disclaimer

De hierboven verschafte informatie is algemeen en maakt geen aanspraak op volledigheid. Het is een  summiere opsomming van bewaar- en aanslagtermijnen.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe bewaar- en aanslagtermijnen?

Gevimar helpt je graag verder. Neem voor meer informatie contact met ons op via 056 37 13 51 of info@gevimar.be.

Investeringsaftrek vanaf 01.01.2023

Fiscaliteit25-01-2023

In zowel de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting bestaat er al vele jaren een fiscale ...

Lees verder 

Btw aftrek via werkelijk gebruik

BTW25-01-2023

Vanaf 1 januari 2023 is er voor gemengde belastingplichtigen die de btw-aftrek willen toepassen op ...

Lees verder 

Eerst de mensen, dan de cijfers

Interviews24-01-2023

Toegankelijk en menselijk zijn, staat altijd centraal. Zowel bij de ondernemers die we ...

Lees verder 

Aanpassing "btw verlegd"

BTW02-01-2023

Sinds 1/1/2023 volstaat het niet langer dat aannemers factureren met de vermelding ‘btw ...

Lees verder